Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności śpółki jest produkcja i usługi w zakresie:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i czyszczenie ścieków,
 • roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • roboty związane z budową mostów i tuneli,
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • roboty związane z budową obiektów inżynierni wodnej,
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 • wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeńiowych,
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • pozostałe sprzątanie,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki,
 • prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • sprzedaży pojemników na odpady komunalne i biodegradowalne,
 • wynajmu i wywozu odpadów w kontenerach KP-7,
 • koszenia i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki,
 • wynajmu namiotów na różne imprezy okolicznościowe.
Wersja XML