Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa prawna przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na obsługę prawną przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”

Numer zamówienia: ZP/PROW/1/2017

 

 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, 46-082 , ul. Rynek 4, wpisana przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 102843, posiadająca NIP: 7541000021 oraz REGON: 530944564, a także posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 67.019.810,00zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100) – w całości pokryty.

Telefon:        +48 77 469 11 81

Faks:              +48 77 469 11 84

e-mail:           sekretariat@prowod.pl

www:             www.prowod.pl

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Piotr Stolarski - tel.: 77 469 11 81 w. 33, e-mail: piotr.stolarski@prowod.pl.

 1. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych PROWOD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w zgodzie z wytycznymi ujętymi w dokumencie pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” z dnia 22 września 2015r. (MIiR/IiŚ 2014-2020/26(1)09/2015).

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 Euro.

 1.  Określenie przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa prawna przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”, realizowanego w formule prawnej WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (tzw. „czerwona książka”), przygotowanych i opublikowanych przez: Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie z 2006r., przygotowane i opublikowane przez: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców - SIDIR, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334, III p., budynek Krajowej Izby Gospodarczej, tel./faks: +48 22 826 16 72 i +48 22 826 56 49, e-mail: biuro@sidir.pl.

3.2. Zakres Usług

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. nadzór i kontrolę nad wszelkimi czynnościami formalnymi etapu wykonawczego przedsięwzięcia, a w szczególności nad czynnościami wprowadzania ewentualnych zmian do umowy wykonawczej, zawierania umów o roboty dodatkowe lub uzupełniające oraz nad czynnościami odbiorowymi;
 2. nadzór i kontrolę nad wszelką korespondencją formalną pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prac i robót budowlanych oraz wykonawcą nadzoru merytorycznego przedsięwzięcia;
 3. udział we wszelkich spotkaniach związanych z przedsięwzięciem, a w szczególności w radach budowy oraz spotkaniach odbiorowych;
 4. analizą prawną wszelkich aktów prawnych mających zastosowanie do przedsięwzięcia;
 5. przygotowywanie projektów wszelkich aktów wewnętrznych Zamawiającego niezbędnych do podjęcia, w celu realizacji tego etapu przedsięwzięcia,
 6. reprezentowanie Zamawiającego we wszelkich postępowaniach związanych z przedsięwzięciem (cywilne, administracyjne i karne);
 7. gromadzenie i weryfikację wszelkich niezbędnych dokumentów mających na celu realizację przedsięwzięcia.

 

3.3. Określenie zakresu przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

79100000-5 - Usługi prawnicze,

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.

3.4. Oferty częściowe i oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty obejmujące cały przedmiot zamówienia, a oferty częściowe podlegają odrzuceniu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, a oferty wariantowe podlegają odrzuceniu.

3.5. Finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia

Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w następujący sposób: 100,00% wynagrodzenia określonego proporcjonalnie do terminu wykonania przedmiotu zamówienia (ryczałtowa kwota umowy winna zostać podzielona na ilość miesięcy).

3.6. Finansowanie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia rozpocznie się od dnia podpisania umowy i będzie obowiązywał przez okres kolejnych 24 miesięcy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców

5.1. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi:

 1. Posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę i doświadczenie:

a) minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności zawodowej jako adwokat lub radca prawny albo prowadzenia działalności w formach organizacyjno prawnych przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa dla radców prawnych lub adwokatów,

b) w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zrealizowanie co najmniej jednego zamówienia polegającego na świadczeniu pomocy prawnej w zakresie przedsięwzięć budowlanych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, obejmującego sektor wodociągów i kanalizacji i dotyczącego projektu o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożenie przez Wykonawcę:

a) oświadczenia – w zakresie w/w pkt a zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

b) wykazu zrealizowanych usług prawnych wraz z kontaktem do klientaw zakresie w/w pkt b zgodnie z Załącznikiem Nr 3;

 1. dysponować potencjałem kadrowym i technicznym zapewniającym realizację całości zamówienia w terminach określonych w umowie - zapewnić na etapie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę z co najmniej 2-letnim doświadczeniem posiadającą uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem Nr 4;

 1. posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 2.000.000,00zł na okres realizacji zamówienia.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o promesę polisy lub kopię opłaconej polisy.

Warunki te powinien spełnić każdy z Wykonawców samodzielnie.

5.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę

Ocena spełniania warunków przedstawionych w pkt 5.1. zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów.

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

7.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

7.1.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o:

 1. kryterium ceny w ujęciu brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT));
 2. kryterium personelu;
 3. kryterium doświadczenia.

7.1.2. Rozkład wag poszczególnych kryteriów określa poniższa tabela:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1.

Cena

50,00%

2.

Personel

25,00%

3.

Doświadczenie

25,00%

7.2. Sposób oceny ofert

7.2.1. Stosowanie matematycznych obliczeń, stanowi podstawowy sposób przy ocenie ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

7.2.2. Ocena oferty w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana w następujący sposób:

 1. w zakresie kryterium ceny – oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 50 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

LP1 = Wn/Wb x 50% x 100

      LP1           - liczba otrzymanych punktów w kryterium 1

      Wn           - wartość najtańszej, nieodrzuconej oferty

      Wb           - wartość oferty badanej, nieodrzuconej

      50%          - waga kryterium

      100           - stały wskaźnik

 1. w zakresie kryterium personelu – oferta najkorzystniejsza otrzyma 25 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:

LP2 = Ob/On x 25% x 100

      LP2           - liczba otrzymanych punktów w kryterium 2

      Ob            - liczba osób (maksymalnie 15)

      On            - największa liczba osób

      25%          - waga kryterium

      100           - stały wskaźnik     

W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty proporcjonalnie za każdą dodatkową osobę spełniającą minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia wymaganych przez Zamawiającego.

Wykonawca może maksymalnie zaoferować 15 osób.

W celu uzyskania punktów w powyższym kryterium Wykonawca winien złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika Nr 4.

Brak powyższego oświadczenia w ofercie będzie skutkował nieprzyznaniem punktów w tym kryterium.

 1. w zakresie kryterium doświadczenia – oferta najkorzystniejsza otrzyma 25 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:

LP3 = Ob/On x 25% x 100

      LP3           - liczba otrzymanych punktów w kryterium 3

      Ob            - liczba przedsięwzięć (maksymalnie 15)

      On            - największa liczba przedsięwzięć

      25%          - waga kryterium

      100           - stały wskaźnik     

W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty za każdą dodatkową realizację zamówienia polegającego na świadczeniu pomocy prawnej w zakresie przedsięwzięć budowlanych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, obejmującego sektor wodociągów i kanalizacji i dotyczącego projektu o wartości co najmniej 5.000.000,00zł brutto.

Wykonawca może maksymalnie zgłosić 15 przedsięwzięć.

W celu uzyskania punktów w powyższym kryterium Wykonawca winien złożyć wykaz zrealizowanych usług prawnych wraz z kontaktem do klienta                   (załącznik Nr 3).

Brak powyższego oświadczenia w ofercie będzie skutkował nieprzyznaniem punktów w tym kryterium.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów według wzoru:

łączna liczba punktów LP = LP1 + LP2 + LP3

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

7.2.3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów.

7.2.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej liczbie punktów.

 1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, należy złożyć w oddziale Zamawiającego 45-920 Opole, ul Janiny Kłopockiej 3, w terminie do dnia 01.03.2017r., w sekretariacie, do godziny 10.00.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie/paczce. Kopertę/paczkę należy zaadresować na Zamawiającego i opisać następująco:

Oferta na obsługę prawną przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim””

oraz z dopiskiem

Nie otwierać przed dniem: 01.03.2017r. godz. 10.00”.

Na kopercie/paczce należy umieścić nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy.

 

 

ZATWIERDZAM

 

Prezes Zarządu

inż. Bogdan Lechowski

 


PDF1. ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (1,37MB)
DOCX2. Załącznik Nr 1 - oferta.docx (20,43KB)
DOCX2a. Załącznik Nr 2 - oświadczenie.docx (20,86KB)
DOCX2b. Załacznik Nr 3 - wykaz usług.docx (18,58KB)
DOCX2c. Załącznik Nr 4 - wykaz osób.docx (16,07KB)
DOCX3. Umowa.docx (22,50KB)


PDFZP.PROW.1.2017.1_Odpowiedź na pytanie.pdf (165,64KB)

PDFZP.PROW.1.2017.2_Odpowiedzi na pytania.pdf (415,81KB)


PDFZP.PROW.1.2017.3_Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (340,50KB)