Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019r r.)

Załącznik
do uchwały Nr VIII/61/2019
Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1152; zm.: poz. 1629). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.

Rozdział 2.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma obowiązek:

 1. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:
 1. realizacji dostaw wody w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 6,0 m3 na rok i pod odpowiednim ciśnieniem nie mniejszym niż 0,2MPa,
 2. zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości: żelazo: 200 pg/l, mangan: 50 pg/l, amonowy jon: 0,50 mg/l, azotany: 50 mg/l, azotyny: 0,50 mg/l, odczyn: 6,5 - 9,5 pH;
 3. odbioru minimalnej ilości ścieków nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 6,0 m3 na rok,
 4. dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
 1. zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz przyjąć do sieci kanalizacyjnej ścieki o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem;
 3. odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą  i niniejszym regulaminem;
 4. prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 5. prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;
 6. zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;
 7. dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego własnością;
 8. na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4.

 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
 2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje niezwłocznie po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy, nie później, niż w terminie 30 dni.
 3. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
 4. Wniosek o zawarcie umowy powinien w szczególności określać:
 1. imię, nazwisko (lub nazwę) lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
 2. wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;
 3. oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;
 4. oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
 5. oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;
 6. oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne),
 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: z 2019r. poz. 134; zm.: poz. 730).

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 5.

1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowią: aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także faktyczna ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio faktyczna ilość odprowadzonych ścieków.

 1. W razie braku możliwości odczytu wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości oraz ilość odebranych ścieków ustala się w oparciu o średnie zużycie wody w okresie poprzedzających 3 miesięcy, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy, w których odczyt był niemożliwy.
 2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w postanowieniu § 4 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
 3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.
 4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 6.

 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
 1. oznaczenie wnioskodawcy wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą;
 2. wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;
 3. określenie wielkości przewidywanego poboru wody;
 4. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających;
 5. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia;
 6. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.
 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je wnioskodawcy nie później, niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Warunki, o których mowa w ust. 3 określają co najmniej:
 1. lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;
 2. miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
 3. maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
 4. maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;
 5. informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza;
 6. okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 7.

 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają realizowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a dostęp do usług przedsiębiorstwa wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń: ich stan techniczny, przepustowość i lokalizacja nieruchomości.
 2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:
 1. przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD;
 2. w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną;
 3. uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienie przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;
 4. przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV;
 5. przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.
 1. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:
 1. prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;
 2. posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu;
 3. dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
 1. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci zgodnie z ust. 1, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

§ 8.

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie warunków przyłączenia do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 9.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia.
 2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy złożonego w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
 4. Wszelkie odbiory (częściowe, końcowe i prac ulegających zakryciu) będą stwierdzone protokołem odbioru.
 5. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 8.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 10.

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

 1. poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
 2. zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
 3. o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
 4. poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.

§ 11.

O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

Rozdział 9.

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 12.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do obsługi odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowania ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

§ 13.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia aby w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej były udostępnione informacje zawierające co najmniej:

 1. wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;
 2. dane umożliwiające kontakt;
 3. godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji.

§ 14.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące:

 1. dokumenty w aktualnym brzmieniu:
 1. taryfa,
 2. niniejszy regulamin,
 3. tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego - tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi;
 1. informacje dotyczące:
 1. szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
 2. procedury reklamacyjnej,
 3. sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
 • odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
 • odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 15.

 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
 2. Reklamacje powinny zawierać:
 1. imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
 2. przedmiot reklamacji,
 3. uzasadnienie,
 4. informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Rozdział 10.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 16.

Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki ochrony przeciwpożarowej.