Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, w systemie sprzedaży bezgotówkowej

 

Kup: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Kup, w systemie sprzedaży bezgotówkowej
Numer ogłoszenia: 270318 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Rynek 4, 46-082 Kup, woj. opolskie, tel. 77 4695556, faks 77 4696645.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim-kup.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Kup, w systemie sprzedaży bezgotówkowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Kup, w systemie sprzedaży bezgotówkowej , zgodnie z poniższym opisem: a) W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie na olej napędowy w łącznej ilości 46.000 l oraz benzynę bezołowiową Pb 95 w łącznej ilości 6000 l. b) Wskazana przez Zamawiającego ilość paliwa jest uzależniona od bieżących potrzeb i stanowi jedynie ilość szacunkową, która może ulec zmianom (zarówno zmniejszeniom jak i zwiększeniom). Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płacone zgodnie z rzeczywistą ilością zatankowanego w danym miesiącu paliwa po odliczeniu stałego rabatu, wskazanego w ofercie. Z tytułu zakupu mniejszej niż prognozowana ilości paliwa Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. c) Wykonawca wystawi do 20 kart bezgotówkowych na pojazdy wyznaczone przez Zamawiającego uprawniające kierowców prowadzących pojazdy do tankowania na obszarze całego kraju. Wykaz samochodów zostanie przekazany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby pojazdów. d) Wykonawca zapewni sukcesywną dostawę paliwa do pojazdów Zamawiającego polegającą na: - umożliwieniu bezpośredniego tankowania paliwa do zbiorników pojazdów samochodowych, - zakupie (tankowaniu) paliwa z dystrybutora na całodobowych stacjach paliw w ramach sieci stacji benzynowych na terenie całego kraju przez 7 dni w tygodniu, przy czym przynajmniej jedna stacja paliw należąca do Wykonawcy powinna być usytuowana na terenie gminy Dobrzeń Wielki lub na terenie miasta Opola, - bezgotówkowej sprzedaży paliwa, która umożliwi prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji zatankowanego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości zakupionego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika pojazdu, który kierowca podaje przy zapłacie za tankowanie; - rozliczaniu rzeczywistej ilości zakupionego paliwa na podstawie kart bezgotówkowych w okresach rozliczeniowych trwających jeden miesiąc kalendarzowy poprzez wystawianie faktur VAT płatnych przez Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty doręczenia faktury; - rozliczaniu za zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 według ceny obowiązującej na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszonej o przyznany przez Wykonawcę stały rabat podany w ofercie; e) Wykonawca zapewni, że dostarczane paliwo spełniać będzie wymogi jakościowe paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1058), f) Wykonawca wystawi jedną fakturę VAT zbiorczą za wszystkie transakcje jakie były zrealizowane w danym miesiącu, do której dołączy zestawienie zawierające co najmniej następujące informacje: datę transakcji, rodzaj i ilość wydanego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko osoby dokonującej tankowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę- załącznik nr 2 do SIWZ (art. 22 pzp) oraz kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ (art. 22 pzp)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ (art. 22 pzp)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ (art. 22 pzp);

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ (art. 22 pzp)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 4 do SIWZ), b) oświadczenie Wykonawcy o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa (wzór-załącznik nr 5 do SIWZ); niezałączenie przez Wykonawcę tego oświadczenia zostanie uznane za brak woli utajenia jakichkolwiek danych składających się na ofertę i nie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, c) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę) udzielone osobom upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty d) wykaz wszystkich stacji benzynowych, na których Zamawiający będzie mógł realizować umowę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - śr. cena za litr benzyny bezoł. Pb 95 na stacjach Wykonawcy na terenie Gm.Dobrzeń Wielki i m.Opola z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieni - 5
 • 3 - rabat określony w ofercie - 25
 • 4 - śr. cena jednostkowa brutto za zakup 1 l oleju napędowego ze wszystkich stacji benzynowych Wykonawcy na terenie Gminy Dobrzeń Wielki i miasta - 22
 • 5 - śr. cena jednostkowa brutto za zakup 1 l benzyny bezołowiowej PB 95 ze wszystkich stacji benzynowych Wykonawcy na terenie Gminy Dobrzeń Wielki i - 3
 • 6 - cena za wydanie karty bezgotówkowej - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany umowy i zamówień wymagają pisemnej formy o treści wspólnie i zgodnie zaakceptowanej przez strony pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zgkim-kup.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rynek 4, 46-082 Kup..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rynek 4, 46-082 Kup..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCXsiwz zgkim kup paliwo.docx (59,65KB)

DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ.docx (17,68KB)

DOCXZalacznik nr 2 - siwz.docx (18,34KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ-grupa kapitałowa.docx (16,92KB)

DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ formularz-oferta.docx (44,06KB)

DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ-tajemnica.docx (14,75KB)

DOCXzałacznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.docx (32,08KB)

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf (350,34KB)

PDFprzetarg - powiadomienie.pdf (98,12KB)

DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw.docx (18,51KB)