Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pojemników na odpady.Numer ogłoszenia: 347438 - 2014

 

Kup: Dostawa pojemników na odpady.
Numer ogłoszenia: 347438 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Rynek 4, 46-082 Kup, woj. opolskie, tel. 77 4695556, faks 77 4696645.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim-kup.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników na odpady..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa rozumiana jako sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane zgodnie z poniższym opisem: a. Pojemniki, do selektywnej zbiórki popiołów : Ilość 1300 szt. Pojemność 120 l Stan Fabrycznie nowy Materiał Metalowy o grubości blachy 1 mm, ocynkowany ogniowo, o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne, działanie promieni UV, chemikalia, niskie i wysokie temperatury Wyposażenie Kwadratowy lub okrągły ze specjalną nakładką dystansową z blachy o grubości min. 3 mm, stabilnie zamocowaną do górnej części pojemnika (wg rysunku nr 1), trwały napis wykonany niezmywalną technologią, najlepiej tłoczony, informujący o : a)rodzaju składowanego w nim materiału - POPIOŁY, b) nazwie właściciela - ZGKiM w Kup, c) roku produkcji - 2014 Przystosowany do opróżniania przez samochody śmieciarki z systemem grzebieniowym - z dennym systemem opróżniania, bez potrzeby wykonywania dodatkowych ręcznych prac, elementy stalowe w pojemnikach nie osłonięte laminatem muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, powinny by wykonane zgodnie z norma EN-840 i posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub równoważny oraz deklarację zgodności, ruchomy,dwukołowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium od Wykonawców

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę- załącznik nr 2 do SIWZ (art. 22 pzp)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ (art. 22 pzp)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ (art. 22 pzp)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ (art. 22 pzp)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ (art. 22 pzp)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 4 do SIWZ), b) oświadczenie Wykonawcy o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa (wzór-załącznik nr 5 do SIWZ); niezałączenie przez Wykonawcę tego oświadczenia zostanie uznane za brak woli utajenia jakichkolwiek danych składających się na ofertę i nie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, c) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę) udzielone osobom upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim-kup.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Rynek 4 46-082 Kup.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 10:00, miejsce: ul. Rynek 4 46-082 Kup.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCXogłoszenie o zamówieniu.docx (19,47KB)
DOCXsiwz zgkim kup popiół pojemniki.docx (60,52KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ.docx (20,15KB)
DOCXZałącznik nr 2 - siwz.docx (17,95KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ-grupa kapitałowa.docx (16,72KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ formularz-oferta.docx (44,15KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ-tajemnica.docx (16,74KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy popioły.docx (45,81KB)
PDFPojemnik na popiół.pdf (117,56KB)
PDFOdpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.pdf (30,89KB)
HTML351628-2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 347438 - 2014 data 17.10.2014r.html (3,95KB)

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (54,46KB)

DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (16,82KB)