Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni trzypunktowy układ zawieszenia, wał odbioru mocy, wysięgnik wielofunkcyjny przedni, kosiarkę bijakową tylno-czołową oraz pług do odśnieżania i posypywarkę

Kup: Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ), wał odbioru mocy (WOM), wysięgnik wielofunkcyjny przedni, kosiarkę bijakową tylno-czołową oraz pług do odśnieżania i posypywarkę do piasku i soli
Numer ogłoszenia: 249256 - 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Rynek 4, 46-082 Kup, woj. opolskie, tel. 77 4695556, faks 77 4696645.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim-kup.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ), wał odbioru mocy (WOM), wysięgnik wielofunkcyjny przedni, kosiarkę bijakową tylno-czołową oraz pług do odśnieżania i posypywarkę do piasku i soli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ), wał odbioru mocy (WOM), wysięgnik wielofunkcyjny przedni, kosiarkę bijakową tylno-czołową oraz pług do odśnieżania i posypywarkę do piasku i soli wraz z wyposażeniem a także montaż powyższego zestawu oraz świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi Szczegółowy opis parametrów technicznych poszczególnych elementów zestawu stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę zestaw powinien być fabrycznie nowy : rok produkcji podwozia ciągnika min. 2015 r, nadbudowy ciągnika - 2015 r..

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.44.40-4, 43.31.31.00-1, 16.31.00.00-1, 34.92.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • udokumentują posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub są przez nich wykonywane, co najmniej dwie dostawy ciągników rolniczych o zbliżonych parametrach do przedmiotu zamówienia w sposób należyty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający będzie rozumiał dysponowanie autoryzowanymi stacjami serwisowymi na terenie Polski, w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Zamawiającego i posiada serwis mobilny do dostarczanego przedmiotu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 3. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób doświadczenia lub osób zdolnych do wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje ,a które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 4. d. oświadczenie Wykonawcy o tym, że autoryzowane stacje serwisowe dostarczanego sprzętu znajdują się w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Zamawiającego a Wykonawca posiada serwis mobilny do dostarczanego przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10), 5. b. zdjęcia oferowanych sprzętów wyraz z opisem (zdjęcia kolorowe, minimalne wymiary - 10cm x 15 cm) i dokumentacja techniczna oraz rysunek - schemat poglądowy wraz z wymiarowaniem lub inne opracowanie przedstawiające ciągnik i pozostałe sprzęty wchodzące w skład zestawu, 6.karty katalogowe, prospekty ciągnika i pozostałego sprzętu wchodzącego w skład zestawu,7. wyciąg ze świadectwa homologacji dla ciągnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji - 10
 • 3 - Odległość siedziby Zamawiającego od autoryzowanej stacji serwisowej zapewniającej naprawę dostarczanego sprzętu - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT, w przypadku wejścia w życie zmian odpowiednich przepisów prawa, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie ZAMAWIAJĄCEGO, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez ZAMAWIAJĄCEGO, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2. Strony dopuszczają powierzenie innemu WYKONAWCY wykonania określonego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b, c oraz d niniejszego postanowienia nastąpi zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a powierzenie innemu WYKONAWCY spowoduje skrócenie tego terminu. 3. Powierzenie o którym mowa w ust. 2 nastąpi na koszt i ryzyko pierwotnego WYKONAWCY.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zgkim-kup.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.Rynek 4 46-082 Kup.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2015 godzina 10:00, miejsce: ul.Rynek 4 46-082 Kup.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.10.2015.pdf (130,96KB)
DOCSIWZ - ZGKiM dostawa ciągnika.doc (273,00KB)