Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Kup, w systemie sprzedaży bezgotówkowej.

 

Kup: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Kup, w systemie sprzedaży bezgotówkowej.
Numer ogłoszenia: 345028 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189716 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup, woj. opolskie, tel. 77 4695556, faks 77 4696645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Kup, w systemie sprzedaży bezgotówkowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Kup, w systemie sprzedaży bezgotówkowej , zgodnie z poniższym opisem: a) W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie na olej napędowy w łącznej ilości 50.000 l oraz benzynę bezołowiową Pb 95 w łącznej ilości 6000 l. b) Wskazana przez Zamawiającego ilość paliwa jest uzależniona od bieżących potrzeb i stanowi jedynie ilość szacunkową, która może ulec zmianom (zarówno zmniejszeniom jak i zwiększeniom). Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płacone zgodnie z rzeczywistą ilością zatankowanego w danym miesiącu paliwa po odliczeniu stałego rabatu, wskazanego w ofercie. Z tytułu zakupu mniejszej niż prognozowana ilości paliwa Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. c) Wykonawca wystawi do 20 kart bezgotówkowych na pojazdy wyznaczone przez Zamawiającego uprawniające kierowców prowadzących pojazdy do tankowania na obszarze całego kraju. Wykaz samochodów zostanie przekazany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby pojazdów. d) Wykonawca zapewni sukcesywną dostawę paliwa do pojazdów Zamawiającego polegającą na: - umożliwieniu bezpośredniego tankowania paliwa do zbiorników pojazdów samochodowych, - zakupie (tankowaniu) paliwa z dystrybutora na całodobowych stacjach paliw w ramach sieci stacji benzynowych na terenie całego kraju przez 7 dni w tygodniu, przy czym przynajmniej jedna stacja paliw należąca do Wykonawcy powinna być usytuowana na terenie gminy Dobrzeń Wielki lub na terenie miasta Opola, - bezgotówkowej sprzedaży paliwa, która umożliwi prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji zatankowanego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości zakupionego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, który kierowca podaje przy zapłacie za tankowanie; - rozliczaniu rzeczywistej ilości zakupionego paliwa na podstawie kart bezgotówkowych w ustalonych w umowie okresach rozliczeniowych poprzez wystawianie faktur VAT płatnych przez Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty doręczenia faktury; - rozliczaniu za zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 według ceny obowiązującej na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszonej o przyznany przez Wykonawcę stały rabat podany w ofercie; e) Wykonawca zapewni, że dostarczane paliwo spełniać będzie wymogi jakościowe paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1058), f) Wykonawca wystawi jedną fakturę VAT zbiorczą za wszystkie transakcje jakie były zrealizowane w danym miesiącu, do której dołączy zestawienie zawierające co najmniej następujące informacje: datę transakcji, rodzaj i ilość wydanego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko osoby dokonującej tankowania...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Świtała Krzysztof Usługi Dekarskie Stacja Paliw ul. Powstańców Śląskich 45 46-080 Chróścice, ul. Powstańców Śląskich 45, 46-080 Chróścice, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 256640,00

  • Oferta z najniższą ceną: 256640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 261800,00

  • Waluta: PLN .