Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów (Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 27.01.2011 r.)

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Regulamin niniejszy przyjęty Uchwałą nr IV/17/2011 Rady Gminy Popielów w dniu 27 stycznia 2011 roku określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Popielów. 

 

§ 2. 

1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz., 858 ze zm.), 

2) Odbiorca – odbiorca usług w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy, 

3) Gmina – Gminę Popielów, 

4) Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, 

5) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy, 

2 Określenia inne od zdefiniowanych w ust. 1 pkt. od 1 do 5 Regulaminu są zgodne z definicjami podanymi przez ustawę. 

Rozdział II.
Poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie. 

§ 3. 

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane zapewnić następujący, minimalny poziom usług: 

1) jakość dostarczanej wody powinna odpowiadać jakości wody do spożycia przez ludzi, określonej w obowiązujących przepisach, 

2) minimalne ciśnienie wody na przyłączu przy wodomierzu głównym nie niższe niż 0,2 MPa, 

3) przepustowość eksploatowanych urządzeń kanalizacyjnych pozwalającą odebrać ilość ścieków na przyłączu określoną w umowie, 

4) spełniać warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru, 

5) zapewnić obsługę techniczno-eksploatacyjną przyłącza na warunkach określonych w umowie 

2 Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz warunkami zawartej umowy, nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, w szczególności do: 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody, 

2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń kanalizacyjnych, 

3) utrzymywania własnych przyłączy w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji pozostałych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 

4) wykorzystywania przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie. 

Rozdział III.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

§ 4. 

1 Osoba lub podmiot zamierzający podłączyć się do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do tych usług: 

1) w Urzędzie Gminy, który udostępnia do wglądu: 

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

c) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

2) w Przedsiębiorstwie, które udostępnia do wglądu: 

a) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

b) warunki zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

c) plany istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

2 Warunki techniczne określające dostęp przyszłych Odbiorców do usług wodociągowo – kanalizacyjnych to: 

a) posiadanie niezbędnych zdolności produkcyjnych ujęć i stacji uzdatniania wody, 

b) posiadanie niezbędnych zdolności przesyłowych przepompowni, układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków 

c) posiadanie przez oczyszczalnie ścieków wystarczających zdolności oczyszczania, 

d) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu w bezpośrednim otoczeniu przyłączanej nieruchomości, zapewniające zachowanie świadczenia minimalnego poziomu usług. 

Rozdział IV.
Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

§ 5. 

1 Osoba lub podmiot starający się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej winien wystąpić z pisemnym wnioskiem do Przedsiębiorstwa o: 

1) wydanie zaświadczenia stwierdzającego czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu zapewni dostawę wody i odbiór ścieków do wnioskowanej nieruchomości – w przypadku braku dla tej nieruchomości aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – w przypadku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wnioskowaną nieruchomość lub aktualnej decyzji o warunkach zabudowy tej nieruchomości, a także w przypadku nieruchomości już zabudowanej. 

2 Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, w tym adres do korespondencji, 

2) określenie: 

a) rodzaju i parametrów wewnętrznej instalacji wodociągowej, 

b) ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia, 

c) rodzaju i ilości, a w przypadku ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków, 

3 informację o wyposażeniu obiektu w urządzenia zużywające wodę, 

4) przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody i odbioru ścieków. 

3) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) wycinek mapy zasadniczej w skali 1:1000 w 2 egzemplarzach, określającej usytuowanie przyłączanej nieruchomości, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków, 

2) mapę sytuacyjną w skali 1:500 lub 1:1000 w 2 egzemplarzach, zawierającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości, istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu, gdy wniosek dotyczy określenia warunków technicznych przyłączenia. 

§ 6. 

1 W przypadku złożonego wniosku określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1, Przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku 

1) wydaje zaświadczenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, podając w nim: 

a) miejsce przyłączenia do istniejących sieci, 

b) ilość wody i cel na jaki może być wykorzystywana woda, 

c) ilość i jakość ścieków, które mogą być odebrane z nieruchomości. 

2) odmawia wydania zaświadczenia, jeżeli brak jest technicznych możliwości świadczenia usług. 

2 W przypadku złożonego wniosku określonego w § 5 ust. 1 pkt. 2, przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku: 

1) wydaje warunki techniczne przyłączenia, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, które powinny określać w szczególności: 

a) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

b) maksymalne dobowe zużycie wody i cel, na jaki może być wykorzystywana woda, 

c) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków, 

d) wymagania dotyczące miejsca zainstalowania wodomierza głównego, bądź urządzenia pomiarowego, 

e) warunki projektowania, budowy i odbioru przyłącza, 

f) warunki ewentualnej rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

g) termin ważności warunków technicznych przyłączenia, 

2) odmawia wydania warunków technicznych przyłączenia, jeżeli brak jest technicznych możliwości świadczenia usług. 

§ 7. 

1 W przypadku, gdy zostaną wydane warunki techniczne przyłączenia nie wymagające rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, osoba lub podmiot ubiegający się o przyłączenie, po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia i wykonaniu projektu budowlanego przyłączenia, zobowiązany jest do zawarcia z Przedsiębiorstwem umowy o przyłączenie. 

2 W przypadku, gdy zostaną wydane warunki techniczne przyłączenia wymagające rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, osoba lub podmiot ubiegający się o przyłączenie, po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia, powinien zgłosić się do Urzędu Gminy w celu ustalenia w planach finansowych budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych we wnioskowanym rejonie. Przed rozpoczęciem inwestycji Gmina zawiera umowę o przyłączenie z osobą lub podmiotem ubiegającym się o przyłączenie. 

3 Umowa o przyłączenie w szczególności określa: 

1) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych do wykonania przez strony umowy, 

2) zasady koordynacji i kontroli inwestycji, 

3) warunki przeprowadzenia prób i odbiorów końcowych, 

4) granicę własności realizowanych przyłączeń, 

5) warunki finansowania inwestycji, 

6) termin zakończenia inwestycji. 

Rozdział V.
Sposób dokonywania odbioru przyłączy przez Przedsiębiorstwo. 

§ 8. 

1 Dokonywanie odbiorów przyłączy odbywa się na zasadach ustalonych w warunkach technicznych przyłączenia i w umowie o przyłączenie. 

2 Odbiór przyłączy dokonywany jest dwuetapowo. W pierwszym etapie Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru robót zanikających (przez zasypaniem), a w drugim etapie odbioru końcowego. 

3 Z odbioru końcowego przyłącza sporządzany jest protokół, obejmujący ustalenia pierwszego etapu odbioru oraz wyniki prób. Pozytywny odbiór końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłączenia i upoważnia Przedsiębiorstwo do podpisania z Odbiorcą umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

Rozdział VI.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług. 

§ 9. 

1 Podpisanie przez Przedsiębiorstwo umowy z Odbiorcą następuje po pozytywnym odbiorze końcowym przyłączenia do sieci i po złożeniu przez Odbiorcę pisemnego wniosku o zawarcie umowy 

2 Odbiorca zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedstawić Przedsiębiorstwu aktualny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, jeżeli nieruchomość posiada uregulowany stan prawny lub w przypadku korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zamieścić o tym adnotację na wniosku. 

3 Treść umowy nie może ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego Regulaminu. 

4 Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony. 

5 Umowę na czas określony zawiera się na wniosek Odbiorcy lub, gdy tytuł prawny Odbiorcy do dysponowania nieruchomością ustanowiony został na czas określony. 

6 Umowa ustala: 

1) miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków, 

2) granice własności przyłączy. 

§ 10. 

1 Umowa może być rozwiązana: 

1) przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie, 

2) w drodze porozumienia stron. 

2 Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta. 

3 Umowa wygasa w przypadku: 

1) śmierci Odbiorcy, 

2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości, 

3) zakończenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorstwem, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności, 

5) rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem a Gminą, na podstawie której Przedsiębiorstwo prowadziło zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie. 

§ 11. 

1 Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo zastosuje środki techniczne uniemożliwiające pobór wody i odprowadzanie ścieków. 

2 W przypadku zmiany Odbiorcy nastąpi rozwiązanie umowy z dotychczasowym Odbiorcą. Wznowienie dostawy wody i odbioru ścieków u nowego Odbiorcy następuje po zawarciu nowej umowy. 

3 W przypadkach wygaśnięcia umowy określonych w § 10 ust. 3 pkt. 4 i 5 , do zawarcia nowej umowy z Odbiorcą i zapewnienia ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków zobowiązane jest nowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, wskazane przez Gminę do świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie. 

Rozdział VII.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach. 

§ 12. 

1 W rozliczeniach strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę w Gminie. 

2 Taryfowe ceny i stawki opłat ustalane zgodnie z przepisami ustawy nie wymagają określenia w umowie. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy. 

3 Stosowanie cen i opłat wynikających z nowych taryf, właściwie podanych do publicznej wiadomości, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców. 

4 Okres rozliczeniowy, to okres fakturowania za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie. 

5 Okres odczytowy, to okres pomiędzy odczytami wodomierzy, określony w umowie - może być miesięczny, dwumiesięczny, kwartalny lub półroczny. 

§ 13. 

1 Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura. 

2 Odbiorcom wystawiane są faktury w terminach: 

1) 21 dni po 6 miesięcznym okresie odczytowym, 

2) 7 dni po okresie odczytowym w pozostałych przypadkach. 

Rozdział VIII.
Standardy obsługi Odbiorców i sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 14. 

1 Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w szczególności dotyczących zakłóceń w tym zakresie. 

2 Udzielanie informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług, na telefoniczne zapytanie Odbiorcy odbywa się niezwłocznie. 

3 O planowanych przerwach w dostawie wody, trwających w sposób ciągły powyżej 8 godzin, Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorców z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Powiadomienie odbywa się w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4 Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach określonych w § 15 ust. 3. pkt. od 2 do 7. 

§ 15. 

1 W przypadku zaistnienia braku możliwości zapewnienia odbioru ścieków w wyniku awarii systemu kanalizacji sanitarnej, Przedsiębiorstwo powinno wykorzystać możliwości odbioru ścieków pojazdami, a w ostateczności może zmniejszyć ilość odprowadzanych ścieków poprzez ograniczenie dostaw wody. 

2 Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw wody może nastąpić także w drodze decyzji właściwych organów, wydanej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.). 

3 Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również w przypadkach: 

1) wystąpienia zakłóceń w wydajności ujęcia wody, 

2) zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia, 

3) zwiększonych potrzeb przeciwpożarowych, 

4) zaniku energii elektrycznej na ujęciu lub w stacji uzdatniania wody, 

5) konieczności usuwania awarii lub przeprowadzania napraw, 

6) gdy eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych stwarza zagrożenie życia, zdrowia, środowiska lub naraża na powstanie znacznych strat materialnych. 

7) wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń spowodowanych siłą wyższą lub klęską żywiołową. 

§ 16. 

1 Przedsiębiorstwo ma obowiązek przystąpić niezwłocznie do usunięcia awarii eksploatowanych urządzeń powodującej przerwę w dostawie wody i zapewnić jej usunięcie w ciągu 12 godzin od czasu jej zgłoszenia. 

2 W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej ponad 12 godzin, Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody. 

§ 17. 

W przypadku trwałego lub dłużej utrzymującego się niedoboru wody spowodowanego niedostateczną wydajnością ujęć lub ograniczoną przepustowością sieci, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia programu dostaw wody w warunkach jej niedoboru, uwzględniając rotacyjne ograniczenia lub przerwy w dostawach dla poszczególnych rejonów Gminy. 

§ 18. 

 

1 Odbiorca ma prawo zgłaszania do Przedsiębiorstwa reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi. 

2 Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są przez Odbiorców w formie pisemnej. 

3 Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Przedsiębiorstwa. O sposobie załatwienia reklamacji zainteresowany Odbiorca powinien być powiadomiony w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w ciągu 30 dni. 

4 Skargi i wnioski dotyczące świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo można składać do Wójta Gminy Popielów. 

 

Rozdział IX.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

§ 19. 

1 Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

2 Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem a Gminą. 

3 Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane jest kwartalnie. Należnościami Przedsiębiorstwo obciąża Gminę. 

Rozdział X.
Postanowienia końcowe. 

§ 20. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów przyjęty przez Radę Gminy Popielów Uchwałą nr II/16/2002 z dnia 10 grudnia 2002r.